Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Warszawa pod nr 1/06 dnia 10 marca 2006r. Posiada osobowość prawną.

  1. Uchwała Nr LVIII/1611/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Myśli Jana Pawła II” i nadania jej statutu
  2. Uchwała Nr LVI/1767/2021 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie zmiany statutu Centrum Myśli Jana Pawła II

Statut
Centrum Myśli Jana Pawła II

Misją Centrum Myśli Jana Pawła II jest stawianie pytań o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Celem Centrum Myśli Jana Pawła II jest czynić mieszkanki i mieszkańców Warszawy bardziej świadomymi i zaangażowanymi obywatelkami i obywatelami miasta poprzez: wspieranie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, dawanie okazji do poznania innych niż własne poglądów i punktów widzenia oraz doceniania różnorodności, a także inicjowanie głębokiej dyskusji o wartościach moralnych i ich realizacji w życiu współczesnego człowieka. W działalności programowej Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Myśli Jana Pawła II, zwane dalej “Centrum”, jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.

§ 2. Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej “ustawą”;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217);
4) niniejszego Statutu.

§ 3. Centrum podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Siedzibą Centrum jest Warszawa.
2. Centrum może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5. 1. Organizatorem Centrum  jest m. st. Warszawa.
2. Uprawnienia i obowiązki Organizatora Centrum wykonują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

Rozdział 2
Zakres działalności Centrum

§ 6. Zakres działalności Centrum obejmuje:
1) inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, artystycznych i naukowych, m.in. festiwali, przedstawień, koncertów, pokazów filmowych, warsztatów, debat, konferencji, wystaw oraz wydarzeń w przestrzeni miejskiej;
2) tworzenie i realizację programów edukacyjnych oraz wsparcie i uzupełnianie programów edukacyjnych określonych w szkolnych programach nauczania;
3) tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju oraz samorealizacji młodego pokolenia, w tym zapewnianie obsługi stypendiów m.st. Warszawy przeznaczonych dla uczniów i studentów;
4) analizę i prowadzenie badań nad dziedzictwem Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz opracowywanie i udostępnianie materiałów z nim związanych;
5) opracowywanie, publikację i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności

§ 7. Realizacja zadań Centrum następuje przez współpracę z innymi instytucjami kultury, nauki i oświaty, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, instytucjami religijnymi i świeckimi, administracją rządową i samorządową, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 8.  1. Dyrektor Centrum, zwany dalej “Dyrektorem”, zarządza Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
2. W trybie określonym ustawą dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy.

§ 9. 1. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy jednego zastępcy.
2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 10. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
2. Dyrektor przedstawia do końca marca Prezydentowi m.st. Warszawy sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający, w celu zatwierdzenia.
3. Do Dyrektora należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.

§ 12. 1. Działalność Centrum finansowana jest z następujących źródeł:
1) dotacji podmiotowych;
2) dotacji celowych;
3) przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
5) innych źródeł.

§ 13. 1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) usług wydawniczych;
2) organizacji imprez, szkoleń, kursów i konferencji;
3) sprzedaży zestawów edukacyjnych i pamiątek;
4) sprzedaży wydawnictw;
5) usług fotograficznych i audiowizualnych;
6) usług gastronomicznych;
7) usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych;
8) najmu i dzierżawy składników majątkowych.
3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Centrum

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany statutu Centrum są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.