INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora – Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa.
  2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@centrumjp2.pl  tel. 22 826 42 21.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) zawarcia i wykonywania umów, w tym dokonywania rozliczeń w czasie trwania umów lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);

2) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);

3) tworzenia na potrzeby rozliczania i ewaluacji projektów organizowanych przez Centrum zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania projektów, a po ich zakończeniu przez okres potrzebny do rozliczenia i ewaluacji projektów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

4) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

  1. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.
  2. Dane są przekazywane:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami  umów:

– firmom informatycznym obsługującym nasz system informatyczny lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne

– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, fakturowanie i rozliczanie umów, audytowe, doradcze, prawne.

2) innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają dane we własnym imieniu:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji;

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatnościami;

– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

  1. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
  2. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

– żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO,

–  żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO.

  1. W sprawach spornych osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.