STATUS PRAWNY

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Warszawa pod nr 1/06 dnia 10 marca 2006r. Posiada osobowość prawną.

  1. Uchwała Nr LVIII/1611/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Myśli Jana Pawła II” i nadania jej statutu
  2. Uchwała Nr LXXX/2056/2014 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany statutu Centrum Myśli Jana Pawła II

 

Statut
Centrum Myśli Jana Pawła II
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Centrum Myśli Jana Pawła II, zwane dalej „Centrum”, jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.

§ 2

Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późń. zm.);  imprezy masowe oraz uroczystości o charakterze naukowym, artystycznym i kulturalnym,
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późń. zm.);
4) niniejszego Statutu.

§ 3

Centrum podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

§ 4

1. Siedzibą Centrum jest Warszawa.
2. Centrum może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5

1. Organizatorem Centrum  jest m. st. Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy m.st. Warszaw w zakresie ich kompetencji.

Rozdział 2
Zakres działalności Centrum

§ 6

Przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie badań nas nauczaniem Jana Pawła II i upowszechnianie wiedzy o Jego życiu i działalności, z uwzględnieniem duchowego i materialnego dorobku narodu, w tym mieszkańców Warszawy.

§ 7

1. Centrum, w zakresie przedmiotu swego działania, w szczególności:
1) tworzy i prezentuje programy edukacyjne i poznawcze;
2) zajmuje się analiza i prowadzi badania nad dziedzictwem Jana Pawła II;
3) inspiruje, organizuje lub współorganizuje spotkania, odczyty, wykłady, konferencje, szkolenia, imprezy masowe oraz uroczystości o charakterze naukowym, artystycznym i kulturalnym;
4) udostępnia i udziela pomocy innym instytucjom kultury we wdrażaniu programów realizowanych przez Centrum;
5) inicjuje, wspiera i prowadzi projekty związane z zakresem swojej działalności;
6) opracowuje, publikuje i rozpowszechnia wydawnictwa z zakresu swojej działalności;
7) wspiera i uzupełnia edukacyjne programy szkolne określone w szkolnych programach nauczania dla szkół różnego szczebla;
8) tworzy i wyrównuje szanse rozwoju oraz samorealizacji młodego pokolenia, w tym zapewnia obsługę wniosków i obsługę Komisji Stypendialnej ds. stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów;
9) prowadzi w ramach posiadanych warunków lokalowych dom pracy twórczej;
10)prowadzi -jako dodatkową – działalność gospodarczą według zasad określony w obowiązujących przepisach, w zakresie:
a) usług wydawniczych,
b) organizacji imprez, szkoleń, kursów i konferencji,
c) sprzedaż zestawów edukacyjnych i pamiątek,
d) sprzedaż wydawnictw,
e) usług fotograficznych, audiowizualnych,
f) usług gastronomicznych,
g) innymi uwzględniającymi specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Centrum;
2. Działalność gospodarcza Centrum nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania jego zadań statutowych.
3. Realizując swoje zadania Centrum współpracuje przede wszystkim z Kościołem katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,  instytucjami religijnymi i świeckimi, a także administracją rządową i samorządową, instytucjami oświaty i innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3

Organizacja i zarzadzanie

§ 8

1. Na czele Centrum stoi dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W trybie określonym ustawą dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy.

§ 9

1. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy jednego zastępcy.
2. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Centrum.

§ 10

Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Centrum nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w Centrum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej

§ 11

1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabyta częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawa gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
3. Centrum jest zobowiązane do sporządzania planu finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 12

1. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Centrum są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych źródeł.

Rodział 5

Postanowienia końcowe

§ 13

Zmiana w statucie Centrum mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

Autor: Admin

Ostatnio zmodyfikowany przez:

Data ostatniej modyfikacji: 4 marca 2013 o godzinie 13:40