RODO

 

 

 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Tożsamość administratora

Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Panią Magdę Kędzierę, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@centrumjp2.pl lub pod numerem telefonu: (22) 826 42 21.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

1) zawieranie i wykonywanie umów, w tym dokonywania rozliczeń w czasie trwania umów lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);

2) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);

3) tworzenie na potrzeby rozliczania i ewaluacji projektów organizowanych przez Centrum zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania projektów, a po ich zakończeniu przez okres potrzebny do rozliczenia i ewaluacji projektów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

4) ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);

Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów, w tym:

– firmy informatyczne obsługujące nasz system informatyczny lub udostępniające nam narzędzia informatyczne,

– podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowe, fakturowanie i rozliczanie umów, audytowe, doradcze, prawne.

2) inne podmioty, które jako administratorzy przetwarzają dane we własnym imieniu, w tym:

– podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji;

– podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki) – w związku z dokonywanymi płatnościami;

– podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

– żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO,